Sol·licita el teu pressupost

Termes i condicions

  • 1. Objecte de la política de privacitat
  • 2. Confidencialitat
  • 3. Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les seves conseqüències
  • 4. Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel · lació de les seves dades
  • 5. Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb quina finalitat
  • 6. Compromís de l'usuari perquè les seves dades estan inscrits en un fitxer
  • 7. Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l'usuari
  • 8. Baixa de la llista de distribució d'informació professional

1. Objecte de la política de privacitat

ALURIA, informa als USUARIS que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial. D'acord amb el que disposa la normativa vigent, ALURIA, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis. Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que ALURIA, es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. En els anteriors supòsits, ALURIA, anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

2. Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de l'empresa que gestioni aquesta informació.

3. Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les seves conseqüències

3.1 Voluntarietat

S'informa als USUARIS dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol · licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

3.2 Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per l'empresa, els USUARIS accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin, en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ALURIA, amb lliure exercici dels drets pertinents descrits en el punt que segueix.

4. Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel · lació de les seves dades

Els USUARIS podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel · lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, es sol·licitaran mitjançant escrit degudament signat i acompanyat d'una còpia de DNI o Passaport, a ALURIA amb domicili a Sunyer, 45 - 43201 Reus (Tarragona) o a l'adreça electrònica XXX@XXXXX.XXX Així mateix, si un USUARI no desitja rebre informació comercial / professional, a través de cap via de comunicació, podrà demanar-ho utilitzant un mitjà pel qual quedi constància de la seva recepció a ALURIA, a l'adreça indicada anteriorment.

5. Informació sobre les dades que es conserven, durant quant de temps i amb quina finalitat.

5.1. Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), nom, cognoms i e-mail. En els formularis de consulta que es troben en les Web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és tractada per ALURIA, i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. ALURIA, és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per ALURIA, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització de activitats diverses.

5.2. Amb quina finalitat

Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels USUARIS i per a la realització d'estudis estadístics. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin, els USUARIS seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida dels mateixos i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites (continguts professionals, etc.). Si s'escau, es demanarà als USUARIS el seu consentiment perquè ALURIA, pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa oa altres temes relacionats.

6. Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrits en un fitxer

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús i política de privacitat, entenent que ha estat degudament informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la XXX.XXXXXX.XXX

7. Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l'usuari

Així mateix, i llevat que s'hagi informat i concertat el consentiment a l'USUARI per cessió de les seves dades a tercers, en cap cas, excepte en els que contempla la legislació vigent, ningú aliè ALURIA, tindrà accés a ells. En cas contrari ALURIA, exigirà als mateixos el compliment i aplicació de la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. ALURIA, no ven, arrenda o cedeix, les dades personals dels USUARIS d'aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. ALURIA, no ven, arrenda o cedeix els e-mails dels seus USUARIS d'aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

8. Baixa de la llista de distribució d'informació professional

Ocasionalment, ALURIA, remetrà via correu electrònic, notificació de millores o novetats que es produeixin en la pàgina web de l'empresa. En qualsevol moment poden gestionar la baixa enviant un e-mail a contacta@aluria.es